Handboek en huishoudelijk reglement

Handboek

We hebben getracht zoveel mogelijk het reilen en zeilen van de club vast te leggen in een handboek. Hierin kun je lezen hoe we de club willen runnen. Wat we bieden aan de leden en, van de andere kant, wat we verwachten van hen. Een club run je samen en het liefst met duidelijke regels en processen. Klik hier voor het handboek v1.5

Huishoudelijk reglement

Sporthal

 • Ga voorzichtig om met het Vocala-materiaal en het materiaal van de sporthal.
 • Respecteer andermans bezittingen.
 • Het is verboden om met sportschoenen met zwarte zolen in de sporthal te komen.
 • Indien de sporthal betreden wordt met normale schoenen, of schoenen met zwarte zolen dient men de ter beschikbaar gestelde “sloffen” over de schoenen te dragen. Deze sloffen zijn beschikbaar in de sporthal.
 • Laat zaal- en kleedruimte na een training/wedstrijd schoon achter.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen/kleding, zowel in kleedruimte, zaal, als kantine.
 • Het is verboden om in de kleedruimten foto- of videobeelden te maken.
 • Vocala kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Aanwijzingen van de zaalwacht dienen te allen tijde te worden opgevolgd

Vereniging/Team

 • Elk lid, of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid, van Vocala is zelf verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de aan hem/haar door de vereniging toegewezen taken en neventaken (tellen, fluiten, coachen, activiteiten, etc..).
 • Elk lid houdt zich aan de afspraken die er aan het begin van het seizoen gemaakt zijn met de trainer en het team en technische commissie.
 • Elke vorm van discriminatie op basis van ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, fysieke-, of mentale gesteldheid is voor Vocala onaanvaardbaar, en wordt niet geaccepteerd.
 • Vocala vindt (seksuele) intimidatie, fysiek, mentaal-, of verbaal geweld, onaanvaardbaar en ontoelaatbaar. Onder seksuele intimidatie verstaan we seksuele toenadering op lichamelijk gebied of door woorden of door houding.
 • Mocht je het gevoel hebben toch met enige vorm, van discriminatie, (seksuele) intimidatie fysiek-, mentaal-, of verbaal geweld geconfronteerd te worden, door leden verbonden aan de vereniging, of bezoekers aan de vereniging, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van VC Vocala.

Trainingen/Wedstrijden

 • Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij op tijd aanwezig is bij trainingen en wedstrijden.
 • Als je écht niet aanwezig kunt zijn, dien je dat tijdig door te geven aan trainer, coach of begeleider.
 • Bij meerdere afmeldingen gaat de trainer/coach in gesprek met de speler. Bij jeugdleden wordt daarnaast ook contact gezocht met ouders/voogd.
 • Telefoons staan uit tijdens de training. Volleybal is ook een sociale bezigheid.
 • Zorg ervoor dat alle materialen na de training/wedstrijd netjes worden opgeruimd en dat de zaal wordt geveegd
 • Het is verstandig om na een training/wedstrijd te douchen, dit is namelijk wel zo hygiënisch. Echter de trainers/trainster zullen dit niet controleren.
 • De trainer/trainster is tijdens het douchen niet verantwoordelijk voor de spelers/speelsters.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor de minderjarige jeugdleden tijdens het douchen.
 • Respecteer de trainer, coach, spelers uit je team, de tegenstander, scheidstrechter(s) en supporters. Behandel iedereen gelijkwaardig.
 • Spreek elkaar aan op ongewenst of ongepast gedrag.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.

IN ALLE ANDERE GEVALLEN KAN MEN ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET HET BESTUUR VAN VOCALA.