Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Vocala is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Vocala persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers van onze website.

  • Tijdens de activiteiten in de Sporthal kunnen video- of foto opnamen gemaakt worden, i.o.v. Vocala, of door de officiële vertegenwoordiging van de (regionale) pers.
  • Opnames gemaakt door of in opdracht van Vocala worden gebruikt voor wedstrijd-, trainings- analyses, wedstrijdverslagen, en voor PR-doeleinden. Opnames als onderdeel van wedstrijdverslagen kunnen geplaatst worden op de officiële media van Vocala (Website/ facebook).
  • De officiële vertegenwoordiging van de (regionale)pers mag te allen tijde opnamen maken, nadat deze zich als zodanig heeft/ hebben geïdentificeerd, en mag deze de opnames publiceren, als onderdeel van een wedstrijdverslag. Dit onder de verantwoordelijkheid van hun eindredactie.
  • Iedereen die niet wil dat er opnamen van hem/haar worden gemaakt, dient dit persoonlijk, en uitdrukkelijk aan te geven aan diegene die de opnames maakt. Dit wordt onderdeel van het privacy beleid, waar leden bij aanmelding hun voorkeur kunnen uitspreken.
  • De aanvoerder/coach/begeleider van de Thuisspelende Teams van Vocala, dient voor aanvang van de wedstrijd, mondeling toestemming te vragen aan coach/aanvoerder van de tegenstander, en aan alle aanwezige officials, als er opnamen i.o.v. Vocala worden gemaakt.
  • Diegene die opnamen maakt in opdracht van Vocala dient zich te schikken in de wensen van de aanwezigen personen in de sporthal, en dient de camera opstelling zodanig te kiezen dat aan de wensen van de betrokken personen kan worden voldaan. Als dit technisch gezien niet mogelijk is, mogen er geen opnamen worden gemaakt. Dit geldt niet voor de vertegenwoordiging van de officiële pers.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Vocala zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vocala. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Vocala uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Vocala persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een Vocala lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met Vocala.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om leden, vrijwilligers, sponsoren op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij de Vocala rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik.

E-mail

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van contributie facturen en informatie over verenigingsaangelegenheden.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie, dan kunt u een e-mail te sturen aan ons via secretariaat@vocala.nl onder vermelding van AVG.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Vocala laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

Vocala gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers en sponsoren over haar organisatie, activiteiten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Vocala volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Vocala zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Vocala behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Vocala (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Vocala is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Vocala via secretariaat@vocala.nl.

Website van Vocala

Op de website van Vocala treft u een aantal links aan naar andere websites. Vocala kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Bewaartermijn van gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de vereniging. De bewaarplicht voor finaciele gegevens (inclusief Naam, adres en woonplaats) is 7 jaar. Sommige gegevens worden langer bewaard in verband met historische analyses (b.v. ledenaantallen).

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Vocala, secretariaat@vocala.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Bekijk de spelregels van het meldpunt kwetsbaarheden.

Wijzigingen

VC Arogs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Vocala een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vocala uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s).

Oeffelt, 27 augustus 2019